REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
KLASA: UP/I-350-05/18-05/73
URBROJ: 238-31-01/144-18-3
Velika Gorica, 05.11.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta, podnositelj zahtjeva
za utvrđivanje građevne čestice:
Stjepan Trumbetić, Pokupsko 25 a, Pokupsko,
- dostavlja se

I. Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju
građevne čestice za dovršenu stambenu zgradu izgrađenu na dijelu k.č.br. 127 k.o. Velika
Buna, na adresi: Brkićeva 8 a, Velika Buna, za koju zgradu je po zahtjevu Stjepana
Trumbetića izdano Rješenje o izvedenom stanju, Klasa: UP/I-361-06/2013-002/14, Urbroj:
238-33-01/2014-8 od 10.01.2014. koje je postalo pravomoćno dana 31.01.2014.
Po predmetnom prijedlogu koji je podnio Stjepan Trumbetić, Pokupsko 25 a, Pokupsko,
nova građevna čestica bi se formirala od dijela k.č.br. 127 k.o. Velika Buna u površini 1500
m2 .

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.11.2018. (petak) u 9,00 sati, u Upravnom
odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velike Gorice, Kneza
Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica, soba 120 (1.kat).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba
donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može
se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Upravni savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo
Goran Oštrić, dipl.ing.arh.