I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – spojna cesta između Kranjčevićeve ulice i Drniške ulice s oborinskom odvodnjom
na katastarskim česticama k.č.br. 501/1, 501/2, 521/1, 502/1, 503/1, 504/9, 505/1, 505/2, 505/3, 519/8 i 497/4 k.o. Gradići.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.05.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Cerovski, mag.ing.aedif.