OŠ Eugena Kumičića                                 KLASA: 112-01/18-01/02

Josipa Pucekovića  4                                 URBROJ: 238-31-21/01-18-1

10410 Velika Gorica                                  U Velikoj Gorici 14. 9. 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), raspisuje

NATJEČAJ za  radno mjesto:

  1. Učitelj/ica njemačkog jezika, određeno, puno (40 sati) radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica zamjena za porodni
  2. Učitelja matematike- 1 izvršitelj (m/ž) određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno zamjena za porodni
  3. Učitelja matematike- 1 izvršitelj (m/ž) neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno
  4. Učitelja glazbene kulture- 1 izvršitelj (m/ž) neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno
  5. Školski knjižničar- 1 izvršitelj (m/ž) neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17. i 68/18.) te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 životopis,

 presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

 uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,

elektronički zapisnik o radno-pravnom statusu u izvorniku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve potrebne dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dužni su priložiti  dokumentaciju sukladno uputama na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:            

Osnovna škola Eugena Kumičića

Josipa Puceković 4

10410 Velika Gorica

Za natječaj

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ Eugena Kumičića da se njegovi osobni podatci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Obavijest kandidatima o odabiru  bit će objavljen na mrežnim stranicama Škole.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 

izvor

Cijeli tekst pročitajte na adresi: NATJEČAJ.