I. Dopuna liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za 2018./2019. godinu

I. Dopuna liste kandidata za dodjelu stipendije

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora (dječji vrtić)

Općina Pokupsko raspisuje javni natječaj za zakup poslovnog prostora. U zakup se daje poslovni prostor na kč. br. 8/21, k.o. Pokupsko, i to zgrada na adresi Pokupsko 25 d s tri etaže, suteren, prizemlje i potkrovlje ukupne tlocrtne površine 390,44 m2, odnosno 273,08 m2 korisne površine, s ograđenim dvorištem i pristupnim stazama ukupne površine cca 1400 m2, te vanjskim stubištem u izgradnji. Prostor je namijenjen za djelatnost ustanove predškolskog odgoja. Cjeloviti tekst javnog natječaja je objavljen na oglasnoj ploči, na ...

Mikroprijevoz u naseljima Lijevi Štefanki i Lukinić Brdo

U skladu s Odlukom o mikroprijevozu Općinskog vijeća Općine Pokupsko i nakon provedenog postupka javne nabave sa ciljem uvođenja mikroprijevoza na području naselja Lijevi Štefanki i Lukinić Brdo, sklopljen je ugovor s najpovoljnijim prijevoznikom OTIUM PUTOVANJA d.o.o. koji je u potpunosti udovoljio propisanim uvjetima. Prijevoz putnika započeo je 4.ožujka 2019. godine, a prvu voznu kartu, čiji iznos je 5,00 u jednom smjeru, kupio je načelnik Općine Pokupsko Božidar Škrinjarić. Uvođenjem ovakve vrste prijevoza, mještani Lijevih Štefanki i Lukinić Brda napokon ...

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u sklopu projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Općine Pokupsko

oglas – Zaželi, Pokupsko – 2019 prijava – Zaželi, Pokupsko – 2019

Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa udruga

Općina Pokupsko objavljuje odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata udruga iz proračuna Općine Pokupsko u 2019. godini, i to po tri raspisana natječaja: za udruge u području gospodarstva, za udruge društvenih skupina i za udruge u području sporta. ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa – područje gospodarstva ODLUKA o dodjeli sredstava za sufininanciranje programa – sportske aktivnosti ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa – društvene skupine    

Odluka o dodjeli stipendije Općine Pokupsko 2018./2019.

Općina Pokupsko je dovršila obradu podnesenih zahtjeva za dodjelu stipendije za školsku, odnosno akademsku godinu 2018./2019., te je donesena Odluka o dodjeli stipendija. Budući da još nisu dodijeljene 2 stipendije za studente i 2 stipendije za srednjoškolce, prijave će se primati do kraja tekuće akademske godine, dok se ne dodjele sve stipendije iz Odluke o raspisivanju natječaja. Zahtjevi će se ocjenjivati prema redu zaprimanja, a kandidati koji podnesu zahtjev nakon završetka natječaja moraju ispunjavati sve uvjete propisane Natječajem i Odlukom. ...

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za 2018./2019. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko objavljuje Prijedlog liste kandidatata za dodjelu stipendije Općine Pokupsko u školskoj godini 2018./2019. Svi podnositelji prijava imaju pravo podnošenja prigovora na Prijedlog liste kandidata u roku od 8 dana od objave Prijedloga liste. Prigovor se podnosi u pisanom obliku općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije općine Pokupsko u školskoj godini 2018./2019.

Popis korisnika sponzorstava i donacija (razdoblje 01.01.2018. – 31.12.2018.)

Popis korisnika sponzorstava i donacija (razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.)

JUO – Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Poziv na prethodnu provjeru znanja – Administrativni referent

Poziv na prethodnu provjeru znanja – Administrativni referent

Evidencija sklopljenih ugovora za 2018. godinu

U cilju jačanja transparentnosti rada i odlučivanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Akcijskim planom za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020., unutar horizontalnog područja: „5.1.2. Lokalna i područna (regionalna) samouprava“, Općina Pokupsko daje slijedeći popis preostalih sklopljenih ugovora, a koji nisu obuhvaćeni popisom ugovor u „Registru ugovora o javnoj nabavi “ Evidencija sklopljenih ugovora za 2018. godinu

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko za 2019. godinu

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko za 2019. godinu

Sazvana 13. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pokupsko, gospodin Stjepan Sučec, sazavao je dana 24. siječnja 2019. godine 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pokupsko. Sjednica će se održati dana 31. siječnja o.g. s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Pokupsko. 00 Poziv i dnevni red 13. sjednice OV Sukladno članku 95. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pokupsko, Glasnik Zagrebačke županije, br. 34-III/13 i 11/18) sjednice Općinskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne ...

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko za 2019. godinu

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko za 2019. godinu

JUO – Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

01 Admnistrativni referent 01 oglas – Administrativni referent 02 upute kandidatima – oglas – Administrativni referent Izjava o nepostojanju zapreka Izjava o korištenju podataka

Godišnji plan natječaja / javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini iz sredstava proračuna Općine Pokupsko

Na temelju odredbi Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 74/14, 70/17) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, br. 26/15), te Pravilnika o financiranju udruga Općine Pokupsko (KLASA:402-08/18-01/01, URBROJ:238-22-1-18-1), Jedinstveni upravni odjel objavljuje: Godišnji plan natječaja / javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini iz sredstava proračuna Općine Pokupsko Općina Pokupsko – Godišnji plan natječaja udruge 2019