Za potrebe Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“, koji se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda, proveden je složen postupak javne nabave za Rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje te je 16.listopada godine donesena Odluka o odabiru izvođača radova.

Za grupu A.1. Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice, čija je procijenjena vrijednost 98.750.718 kn (bez PDV-a), odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja ROCO-COMMERCE d.o.o. koja iznosi 89.256.034,00 kn (bez PDV-a). Za grupu A.2 Dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec, čija je procijenjena vrijednost 130.558.051 kn (bez PDV-a), odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja GIP PIONIR d.o.o. koja iznosi 110.196.799,40 kn (bez PDV-a). Za grupu A.3 Dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja, čija je procijenjena vrijednost nabave 204.003.601 kn (bez PDV-a), odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja ROCO-COMMERCE d.o.o. koja iznosi 198.927.027,89 kn (bez PDV-a).

Sljedeći korak koji predstoji je sklapanje ugovora s odabranim izvođačima radova te će se isti sklopiti unutar 30 dana od izvršnosti Odluke o odabiru.

Vezano za dogradnju i rekonstrukciju UPOV-a Velika Gorica proveden je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 18.09.2019. do 02.10.2019. tijekom kojeg su zainteresirani gospodarski subjekti iznijeli primjedbe na dokumentaciju o nabavi, a o čemu je Naručitelj VG Vodoopskrba izradila detaljno Izvješće. Nakon usklađenja dokumentacije s preporukama zainteresiranih gospodarskih subjekata Naručitelj je dana 31.10.2019. cjelokupnu dokumentaciju dostavio Hrvatskim vodama i SAFU na ex ante kontrolu. Nakon usklađenja dokumentacije prema eventualnim preporukama Hrvatskih voda i SAFU objavit će se postupak javne nabave u EOJN RH.

Osnovne značajke i ciljevi projekta su; rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje, dužina kanalizacijske mreže 145 km (124 km novogradnja i 21 km rekonstrukcija), 48 crpnih stanica (39 CS novogradnja i 9 CS rekonstrukcija), projektiranje i dogradnja UPOV-a na III. stupanja pročišćavanja (74 000 ES), projektiranje nadzorno-upravljačkog sustava (NUS), povećanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za približno dodatnih 15.300 stanovnika, 5000 novih priključaka te nabava opreme za održavanje sustava odvodnje.

Objava AGLOMERACIJA VELIKA GORICA – Odabrani izvođači radova pojavila se prvi puta na 01Portal.