Nogometni klub „Polet“ Buševec

        Zvrnik 1, 10417 Buševec

       OIB: 60984244597

       IBAN: HR92 2360000-1102097970

 

Na temelju Pravilnika o načinu uporabe sportskih objekata u vlasništvu Grada Velike Gorice , te članka 11. Ugovora o upravljanju športskom građevinom, ur. broj: 238-33-07/2040-2012-13, sklopljenog sa Gradom Velika Gorica dana 12. 11. 2012. godine, Nogometni klub „Polet“, Buševec, raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup ugostiteljskog objekta

 

1. PREDMET ZAKUPA

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na adresi Buševec, Sisačka 44,  sastoji se od ugostiteljskog objekta ukupne površine 137,30 m2 i terase površine 222 m2.

 

 

 1. ZAKUPNINA

 – Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 7.000,00 kn

–  Poslovni prostori iz ovog natječaja daju se u zakup na vrijeme od 5 godina

 

 

 

III. JAMČEVINA

 

 • Za sudjelovanje u natječaju ponuditelj je obavezan uplatiti jamčevinu u dvostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine.
 • Jamčevina se uplaćuje na račun kluba otvoren kod Zagrebačke banke broj:

HR92 2360000-1102097970  s naznakom „Jamčevina za posl.prostor“

 • Uplaćena jamčevina uračunava se u iznos zakupnine i obračunava kod zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora.
 • Ukoliko ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine, a Povjerenstvo može odabrati drugorangiranog ponuđača ili poništiti natječaj.
 • Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o najpovoljnijoj ponudi.

 

 

 

 

 1. DOSTAVA, SADRŽAJ I OTVARANJE PONUDE

 

 • Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
 • Ponude se šalju pismenom preporučenom pošiljkom ili se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik u Nogometnom klubu „Polet“, Buševec, Zvrnik 1,10417 Buševec. Ponude podnesene izvan roka ili nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 • Ponude za zakup poslovnih prostora otvarati će se na sjednici Povjerenstva za provedbu natječaja u Buševcu, najkasnije u roku 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje pisanih ponuda.

 

 • Ponuda mora sadržavati:

 

 • ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, OIB, adresa
 • Presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba, a za pravne osobe presliku rješenja o upisu u sudski registar odnosno drugu odgovarajuću ispravu
 • ponuđeni iznos zakupnine
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini (pod dokazom o uplaćenoj jamčevini podrazumijeva se dokaz da su sredstva jamčevine uplaćena na račun kluba)
 • broj računa na koji će se vratiti jamčevina ukoliko ponuditelj ne bude izabran

 

 

 

 1. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

 

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Zakašnjele, neuredne ili na drugi način protivno uvjetima natječaja, podnijete ponude se odbacuju.

Najpovoljnijom ponudom za zakup poslovnog prostora smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjavanje natječajnih uvjeta sadrži i najviši iznos mjesečne zakupnine.

Ponuditelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina se uračunava u iznos zakupnine i obračunava kod zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi povjerenstvo za provedbu natječaja u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja natječaja o kojoj se izvješćuju svi ponuditelji u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja navedene Odluke.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja