I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – transformatorska stanica NTS 531 “Kozjača 3 – Rasteg” sa srednjonaponskim priključnim kabelima i niskonaponskim izvodima na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1655/4 (nastala od dijela kč.br. 1655) i k.č.br. 1982, 1983, 1532, 1664, 1665, 1666, 1667, 1670, 1671, 1672, 1985, 1534/8, 1534/7, 1514/2, 1514/1, 1512/1, 1512/2, 1951, 1497, 1494/2, 1435/2, 1431/2, 1432, 1395, 1978, 1377/1, 1377/2, 1371/2, 1371/3, 1372/3, 1372/1, 1340, 1988, 478/2, 478/3 i 471/2 k.o. Kozjača (Kozjača, k.č.br. 845/1, 795/3, 815/11, 815/9, 815/12, 815/3, 815/4, 815/10, 805, 681, 290/2, 678/1, 1143/1, 1139/2, 1147/3, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1157/1, 1158, 1369/15, 1368/1 i 1386 k.o. Šiljakovina.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.04.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Cerovski, mag.ing.aedif.