Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 01/15. i 6/15.) i članka 20. Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 23. svibnja 2019. godine, donosi Odluku o dodjeli financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekta iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2019. godini

I.
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora udrugama za provedbu programa i projekta iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2019. godini.

II.
U 2019. godini će se iz proračuna Grada Velike Gorice financirati provedba programa/projekata iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u ukupnom iznosu od 120.000,00 kuna, i to:

Redni broj Naziv prijavitelja Naziv programa/

projekta

Prosječan

broj bodova

Ukupna vrijednost programa/

projekta

Iznos potpore Grada Velike Gorice
1. Plemenita opčina turopoljska Ulaganje u opremu u gateru u Lukavečkom čretu

76

115.786,50

100.000,00

2. Kinološko društvo „Velika Gorica“ CAC HR i Kup S. Huberta- CACIT

75

64.000,00

10.000,00

3. Pčelarska udruga „Turopolje“ Nabavka pčelarske opreme

75

11.590,00

10.000,00

III.
Sredstva iz točke II. ove Odluke isplatit će se iz stavke Proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu – iz razdjela 010 – Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, iz Programa – Potpora poljoprivredi koji se provodi kroz Aktivnost – Subvencije poljoprivrednicima, na stavci rashoda 381 – Tekuće donacije.

IV.
Grad Velika Gorica će sa svim udrugama iz ove Odluke zaključiti Ugovor o financijskoj potpori kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

V.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.