Temeljem članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 O i R USRH, 131/17) te članka 35. i 51. Statuta Veleučilišta Velika Gorica od 01. travnja 2020. godine i odluke Stručnog vijeća, Veleučilište Velika Gorica raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u:

I. Nastavno zvanje i radno mjesto:

1 .Profesor visoke škole (40 sati tjedno), u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju sigurnosno obrambene znanosti –      1 izvršitelj/ica

2. Viši predavač (40 sati tjedno), u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju psihologija – 1 izvršitelj/ica

3. Viši predavač (40 sati tjedno), u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju računarstvo – 1 izvršitelj/ica

 

II.Naslovno nastavno zvanje bez zasnivanja radnog odnosa:

  1. Predavač, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju računarstvo – više izvršitelja

a)Za predmet Operacijski sustavi; poseban uvjet je izvrsno poznavanje Linux operativnog sustava

b)Za predmet Autorizacija i autentikacija; poseban uvjet je dobro poznavanje problematike autentikacije i autorizacije u                             informacijskim sustavima

c) Za predmet Računalno upravljanje procesima; posebni uvjeti: dobro poznavanje računalnog upravljanja procesima i sustavima

d) Za predmet Mobilne aplikacije; posebni uvjeti: dobro poznavanje razvoja aplikacija za mobilne uređaje

 

2. Predavač, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju strojarstvo – više izvršitelja

3. Predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju sigurnosno obrambene znanosti – više izvršitelja

4. Viši predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju sigurnosno obrambene znanosti – više izvršitelja

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola (Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, NN 20/12, 85/13, 4/15); služiti se hrvatskim jezikom u govoru i pismu; izvoditi nastavu na engleskom jeziku.

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti u pisanom i elektronskom obliku i sljedeću dokumentaciju:

  • životopis s podacima o nastavnom i stručnom radu,
  • popis radova i radove relevantne za izbor u zvanje,
  • presliku odgovarajuće diplome ili rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koju je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH,
  • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
  • odluku o prethodnom izboru u zvanje,
  • dokaz o radnom iskustvu (u obliku elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO),
  • ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostavljaju se na adresu: Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka 5, 10410 Velika Gorica, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. Iznimno, zbog epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj izazvane COVID-19, prijave za ovaj natječaj primamo i elektroničkim putem. Skeniranu dokumentaciju pristupnici mogu poslati putem e-pošte na adresu kadrovska@vvg.hr.

 

 

Veleučilište Velika Gorica

Objava Natječaj za izbor u nastavna zvanja i radna mjesta te naslovna nastavna zvanja bez zasnivanja radnog odnosa pojavila se prvi puta na VVG.hr.