Prijava

Vaša prijava

Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima


Temeljem članka 20. i članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 28. Statuta Općine Orle („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/21), Općinsko vijeće Općine Orle, na 12. sjednici održanoj 29.03.2023. donosi

ODLUKU

o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se sufinanciranje troškova boravka djece rane i predškolske dobi s područja Općine Orle u dječjim vrtićima na području Grada Velike Gorice i Grada Zagreba.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Orle imaju roditelji i djeca koji imaju prebivalište na području Općine Orle (dijete i oba roditelja), a iznimno sufinanciranje vrtića mogu ostvariti i strani državljani trećih zemalja koji na području Općine Orle imaju prijavljeno privremeno ili dugotrajno boravište te su zaposleni.

Članak 3.

Općina Orle će sufinancirati redoviti cjelodnevni (10-satni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Program predškolskog programa, Općina Orle će osigurati sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Članak 4.

Osnivač vrtića određuje ekonomsku cijenu vrtića. Općina Orle će sudjelovati u sufinanciranju troškova boravka u jaslicama i dječjim vrtićima u iznosu od 200,00 EUR.

Ostatak do pune ekonomske cijene vrtića snosit će roditelji.

Općina Orle sufinancira dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice i Grada Zagreba.

Članak 5.

Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje sporazuma/ugovora o sufinanciranju programa ranog i predškolskog odgoja sa privatnim dječjim vrtićima, Gradom Velika Gorica i Gradom Zagrebom.

Sporazumom/ugovorom će se definirati detalji (prava i obveze) između privatnih dječjih vrtića, Grada Velike Gorice, Grada Zagreba i Općine Orle.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 48/19).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.

KLASA: 601-01/23-01/01

URBROJ: 238/20-01-23-01

Orle, 29.03.2023.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dražen Podlejan