Prijava

Vaša prijava

NATJEČAJ za radno mjesto „Stručni suradnik“, broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno


Na temelju članka 41. Statuta Turističke zajednice područja Posavine i Prigorja (Službeni glasnik Općine Rugvica 2/24), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice područja Posavine i Prigorja i članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), direktor Turističke zajednice područja Posavine i Prigorja raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto „Stručni suradnik“, broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.
Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), kandidat mora ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbama članaka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te odredbama članka 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
2. najmanje jedna godina radnog iskustva,
3. znanje jednog stranog jezika,
4. znanje rada na osobnom računalu,
Prijava na natječaj mora sadržavati:
1. osobne podatke kandidata: ime i prezime, OIB, adresu, broj telefona/mobitela i
adresu elektroničke pošte,
2. naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
3. specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
4. potpis kandidata.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidat mora dostaviti:
1. životopis koji mora biti vlastoručno potpisan,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice,
putovnice ili domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje jednu godinu radnog iskustva,
5. dokaz o znanju jednog stranog jezika (potvrde/svjedodžbe/certifikati škole za strane
jezike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju jednog stranog jezika),
6. dokaz o znanju rada na osobnom računalu (odgovarajuće potvrde, uvjerenja,
certifikati, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom
računalu),
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu ukoliko kandidat
ima položen stručni ispit,
8. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne stariji od dana
raspisivanja ovog natječaja.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o odabiru kandidata. Kandidat prijavom na natječaj pristaje da se njegovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj, kao i prijave koje se dostave na način različit od načina dostave propisanog ovim natječajem, neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja testiranja putem elektroničke pošte. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama osnivača Turističke zajednice područja Posavine i Prigorja. Rok počinje teći prvog sljedećeg dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za radno mjesto“ na adresu:

Turistička zajednica područja Posavine i Prigorja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10 372 Rugvica, preporučenom poštom.
Turistička zajednica područja Posavine i Prigorja zadržava pravo poništiti ovaj natječaj bez
posebnog obrazloženja.

Direktor
Turističke zajednice područja Posavine i Prigorja
Ivan Cepetić, mag. oec.

U Rugvici, 25. ožujka 2024. godine

NATJEČAJ STRUČNI SURADNIK