Prijava

Vaša prijava

Natječaj za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih naprava – štandova, klupa i peći za pečenje plodina na području Grada Velike Gorice


Na temelju Zaključka KLASA: 024-02/2023-02/252 URBROJ: 238-31-10-2023-1, od 06.09.2023. godine Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih naprava – štandova, klupa i peći za pečenje plodina na području Grada Velike Gorice.

ŠTAND – KLUPA

Broj

lok.

NAZIV LOKACIJE

Broj mjesta

NAMJENA

Početna naknada za korištenje lokacije

1.

J. Dobrile – ispred istočnog ulaza u groblje Velika Gorica

od red.br. 1 do red.br. 8

prodaja cvijeća i svijeća

331,80 EUR

(2.500,00 kn)

2.

Javna površina ispred groblja Vukovina

od red.br. 1 do red.br. 5

prodaja cvijeća i svijeća

66,36 EUR

(500,00 kn)

3.

Javna površina ispred groblja Novo Čiče

od red.br. 1 do red.br. 4

prodaja cvijeća i svijeća

26,54 EUR

(200,00 kn)

4.

Javna površina ispred groblja Šćitarjevo

od red.br. 1 do red.br. 2

prodaja cvijeća i svijeća

26,54 EUR

(200,00 kn)

5.

Javna površina ispred groblja Velika Buna

od red.br. 1 do red.br. 4

prodaja cvijeća i svijeća

26,54 EUR

(200,00 kn)

6.

Javna površina ispred groblja Šiljakovina

od red.br. 1 do red.br. 4

prodaja cvijeća i svijeća

26,54 EUR

(200,00 kn)

7.

Javna površina ispred društvenog doma u Dubrancu

od red.br. 1 do red.br. 2

prodaja cvijeća i svijeća

26,54 EUR

(200,00 kn)

8.

Javna površina ispred groblja  Kušanec

od red.br. 1 do red.br. 3

prodaja cvijeća i svijeća

26,54 EUR

(200,00 kn)

9.

Plato ispred Tržnog centra, zapadna strana uz prometnicu Trg kralja P. Krešimira IV

od red.br. 1 do red.br. 20

prodaja cvijeća i svijeća

199,08 EUR

(1.500,00 kn)

PEĆ ZA PEČENJE PLODINA

Broj

lok.

NAZIV LOKACIJE

Broj mjesta

NAMJENA

Početna naknada za korištenje lokacije

1.

Zagrebačka ulica ispred južnog ulaza u groblje Velika Gorica

red.br. 1

pečenje i prodaja plodina

39,81 EUR

(300,00 kn)

2.

J. Dobrile – ispred istočnog ulaza u groblje Velika Gorica

od red.br. 2 do red.br. 4

pečenje i prodaja plodina

39,81 EUR

(300,00 kn)

3.

Javna površina ispred groblja Vukovina

red.br. 1

pečenje i prodaja plodina

26,54 EUR

(200,00 kn)

4.

Javna površina ispred groblja Kušanec

od red.br. 1 do red.br. 2

pečenje i prodaja plodina

26,54 EUR

(200,00 kn)

1. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe.
2. Lokacije za prodaju cvijeća i svijeća dodjeljuju se od 25.10.2023. do 02.11.2023. godine. Na lokacijama se postavljaju pokretne naprave otvorenog tipa tlocrtne površine do 2,00 m2 u vlasništvu natjecatelja. Štand treba biti jednostavnog i modernog oblikovanja od prirodnih materijala tamnijih neupadljivih boja.
3. Lokacije za prodaju plodina dodjeljuju se od 25.10.2023. do 02.11.2023. godine. Na lokacijama se postavljaju peći za pečenje plodina u vlasništvu natjecatelja tlocrtne površine do 2,00 m2.
4. Na lokaciji broj 9. iz točke I. ovog Zaključka Grad Velika Gorica osigurava klupe tlocrtne površine 2,00 m2.
5. Rok za podnošenje pismenih ponuda je osam dana od dana objave natječaja u tisku.
6. Ponuda mora sadržavati:
a) ime i prezime ponuđača, njegovo prebivalište, OIB, izvadak iz obrtnog registra ili uvjerenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava (može i elektronički ispis iz Upisnika) – ne stariji od 30 dana,
b) naziv tvrtke s adresom sjedišta, OIB tvrtke, osobe ovlaštene za zastupanje i izvadak iz sudskog registra (za pravne osobe) – ne stariji od 30 dana,
c) potpis.
7. U ponudi je potrebno navesti broj i naziv lokacije, redni broj mjesta te ponuđenu naknadu za korištenje lokacije izražene u EUR.
U istoj omotnici može biti više ponuda za istu lokaciju ali ne i za različite lokacije.
8. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos naknade za korištenje lokacije.
9. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude isti iznos naknade za korištenje lokacije, pravo na dodjelu lokacije ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici gradske uprave.
10. Ponude će biti javno otvorene dana 06.10.2023. godine u prostoriji vjenčane sale u prizemlju zgrade gradske uprave Grada Velike Gorice, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, prema slijedećem rasporedu:
a) GRUPA I. (peć za pečenje plodina za lokacije broj 1 do 4) u 9.00 sati,
b) GRUPA II. (štand za lokacije od broja 1 do 8) od 9.20 sati,
c) GRUPA III. (klupa za lokaciju broj 9) od 9.50 sati.
11. Otvaranju ponuda moraju biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje izjave ovjerene kod javnog bilježnika. Ukoliko isti nisu nazočili otvaranju ponuda smatra se da su od istih odustali, te se njihove ponude neće niti otvarati.
12. Svi će sudionici biti pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
13. Odabrani ponuditelji dužni su platiti ponuđenu naknadu za korištenje lokacije u roku 24 sata od dana primitka obavijesti o odabiru, u protivnom smatrat će se da su odustali.
14. Pravo na neposrednu dodjelu nedodijeljenih mjesta nema:
- ponuditelj koji je sudjelovao u postupku natječaja a odustao je od dodijeljene mu lokacije,
- ponuditelj koji nije nazočio otvaranju ponuda sukladno tč. 11. natječajne dokumentacije,
- ponuditelj koji je sudjelovao u postupku natječaja a ponuda nije uzeta u razmatranje vezano za tč. 16. natječajne dokumentacije.
Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku natječaja ima pravo na neposrednu dodjelu nedodijeljenih mjesta tek nakon izvršene uplate.
15. Ponude se upućuju u zatvorenoj omotnici s naznakom “NATJEČAJ ZA POKRETNE NAPRAVE – NE OTVARATI”, a predaju se u Pisarnici Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 ili preporučenom pošiljkom na istu adresu.
Na omotnici je, zbog rasporeda otvaranja ponuda potrebno napisati da se ponuda podnosi za:
- postavljanje peći za pečenje plodina,
- postavljanje štanda (za lokacije od broja 1 do 8) ili
- korištenje klupe (za lokaciju broj 9).
16. Zakašnjele ponude i nepotpune ponude neće se razmatrati.
17. Obavijesti u vezi natječaja mogu se dobiti na telefon 01/6269-945, 01/6269-923, radnim danom od 08.00 – 15.00 sati.