Prijava

Vaša prijava

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.), članka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 6/2023.) i Zaključka o provedbi javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice KLASA: 024-02/2023-02/400, URBROJ:238-31-10-2023-1 od 22. prosinca 2023. godine, Gradonačelnik raspisuje Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice

1. PREDMET PRODAJE
a) Nekretnina označena kao k.č.br. 150/6, put Velika Mlaka, površine 153 m2 upisna u zk.ul. 2367 k.o. Velika Mlaka.

Početna cijena: 5.190,00 EUR
Jamčevina: 519,00 EUR

b) 2/8 suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 875, oranica u selu površine 2905 m2, voćnjak u selu površine 2164 m2, kuća, zgrada i dvorište u selu površine 591 m2, ukupne površine 5660 m2 upisana u zk.ul. 29 k.o. Dubranec.

Početna cijena: 22.200,00 EUR
Jamčevina: 2.220,00 EUR

2. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv tvrtke, OIB, adresu, izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana)
- oznaku nekretnine za koju se nadmeće
- iznos ponuđene cijene
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.

3. JAMČEVINA
Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na račun Grada Velika Gorica broj IBAN:HR 6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine”.
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.
Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

4. UVJETI PRODAJE
Nekretnina se prodaje prema načelu “viđeno-kupljeno” što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.
U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, nakon utvrđivanja jesu li iste pravovremene i potpune, pristupit će se odmah javnom nadmetanju.

5. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD VELIKA GORICA
10410 VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 34
s naznakom: “Ponuda na natječaj za kupnju nekretnina – ne otvarati”.

Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju dana ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬07. 03. 2024. godine u 9,00 sati.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni zastupnici.
Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članica Europske unije.
Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ukoliko ispunjavaju uvjete za stjecanje imovinskih prava sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.

6. ODLUKAO PODNESENIM PONUDAMA
Zaključak o izboru najpovoljnijih ponuditelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Velike Gorice. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati ni jedna ponuda.

7. UGOVOR O KUPOPRODAJI
Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u navedenom roku, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.
Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja ugovora, a kupoprodajna cijena uplaćuje se na račun Grada Velike Gorice naveden u ugovoru.
Porez na promet nekretnine, druge poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na broj 01/6269-927.


Dino Bošnjak osvojio zlato i srebro, Noa Tončinić srebro na Prvenstvu Hrvatske u dvorani

Pobjede kadeta, pretkadeta i dječaka U13 i U12