Prijava

Vaša prijava

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU za 2024. godinu


Temeljem članka 6. Pravilnika za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 6/2016., 1/2017. i 02/2022.) raspisuje se Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU za 2024. godinu

I.
Grad Velika Gorica u cilju tržišnog jačanja konkurentnosti i poticanja poduzetnika na prijavu i korištenje sredstava EU fondova u programskom razdoblju 2021.-2027. dodijelit će financijska sredstva potpore za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU (u daljnjem tekstu: potpora).

II.
Pod tehničkom pomoći iz ovog Natječaja podrazumijeva se stručna pomoć konzultanata za uslugu pisanja prijave projekata na natječaje u okviru operativnih programa Republike Hrvatske koji će se financirati iz fondova i programa Europske unije.

Pisanje prijave projekata podrazumijeva kompletnu izradu prijavne dokumentacije (prijavni obrasci, izjave, prilozi i ostala dokumentacija prema uvjetima natječaja).

III.
Korisnici potpore su:
- subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) sa sjedištem, a obrtnici i prebivalištem na području Grada Velike Gorice minimalno 3 mjeseca do prijave na natječaj

IV.
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća pojedinačno ili u skupinama do završetka natječaja ili do utroška sredstava.
Prihvatljivi prijavitelji su oni koji do prijave na Natječaj imaju ugovorenu i u izradi uslugu tehničke pomoći te dokaz o plaćanju usluge u tekućoj godini.

Potpora može iznositi do 50% troškova, a najviše:
- za pisanje prijave projekta na natječaj do 2.654,46 eura

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati prijavitelj.

Pojedinom prijavitelju može se dodijeliti potpora za jedan projekt u tekućoj kalendarskoj godini.
Prijavitelj kojem je već odobrena potpora drugih institucija po istoj usluzi Tehničke pomoći, potpora neće biti odobrena.

Odobrena i dodijeljena sredstva potpore smatraju se potporom male vrijednosti.

V.
Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se Povjerenstvu putem Upravnog odjela za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU.

Uz Zahtjev za dodjelom potpore, dostavlja se sljedeća dokumentacija:
1. Dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva:
- izvadak iz obrtnog registra, preslika (za obrt)
- izvadak iz sudskog registra, preslika (za trgovačka društva)
- obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (za trgovačko društvo; služi za utvrđivanje prihvatljive djelatnosti), preslika
2. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana od dana prijave na natječaj
3. Potvrde o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima: Gradsko stambeno gospodarstvo VG d.o.o., VG Čistoća d.o.o., VG Vodoopskrba d.o.o. i VG Komunalac d.o.o., ne stariji od 30 dana od dana prijave na natječaj
4. Dokaz o izvršenoj usluzi tehničke pomoći:
- kopija prijavnog obrasca na natječaj EU fondova u pisanom ili elektronskom obliku
- kopija računa pružatelja usluge – konzultanta ( na hrvatskom jeziku, specificirani troškovi usluge te račun mora biti izdan u 2024. godini )
- kopija izvoda o plaćanju usluge konzultantu
5. Preslika kartice žiro računa ili Ugovor o otvorenom žiro računu prijavitelja
6. Upravna pristojba 2.66 eura

VI.
Natječaj će biti objavljen na službenoj stranici Grada Velike Gorice. Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora može se preuzeti na web stranici Grada Velike Gorice www.gorica.hr.

Gradonačelnik donosi Zaključak o dodjeli potpore na prijedlog Povjerenstva, a odobrena sredstva (potpora) isplaćuju se na žiro račun korisnika sredstava po potpisu Ugovora u kojem će se regulirati međusobna prava i obveze.

VII.
Natječaj će biti otvoren do 22.11.2024. ili do iskorištenja sredstava.

VIII.
Popunjeni obrazac Zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti u Pisarnicu osobno ili poštom na adresu:
GRAD VELIKA GORICA
Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU
Trg kralja Tomislava 34
10410 VELIKA GORICA

Informacije: Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu u fondove EU
Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica
ili na broj telefona 01/5520-522

Dokumentacija (OneDrive; ZIP)