Prijava

Vaša prijava

Javni poziv udrugama za predlaganje programa pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2018. godinu od interesa za Grad Veliku Goricu


Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/15) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa udruga u području pozitivnog razvoja djece i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni poziv udrugama za predlaganje programa pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2018. godinu od interesa za Grad Veliku Goricu

I.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih koji se provode na području Grada Velike Gorice.

II.

Prioritetni programi za Grad Veliku Goricu su:
 programi jačanja socijalnih vještina te stjecanja kompetencija usmjerenih ostvarivanju dobrobiti djece i mladih;
 programi koji se bave organiziranjem slobodnog vremena djece i koji su inkluzivni u odnosu na ranjive skupine djece;
 programi koji sadrže jasno određeno područje za koje se prijavljuju te su usklađeni s Programom javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2018. g. (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 8/2017);
 programi koji obuhvaćaju područja rada s djecom i mladima izravno, sa
zaposlenicima u sustavu odgoja, obrazovanja i socijalne skrbi te s roditeljima;
 programi koji su se pokazali uspješnima, prema evaluaciji i povratnim informacijama iz odgojno-obrazovnih ustanova;
 programi koji zadovoljavaju one potrebe koje nisu obuhvaćene odgojno-obrazovnim procesom i redovnim djelatnostima vrtića, škola, ustanova socijalne skrbi i drugih ustanova koje se bave djecom i mladima;
 programi čiju je provedbu moguće organizirati tijekom školske godine 2017/18. i početkom školske godine 2018/19;
 programi koji podrazumijevaju raznolikost i sveobuhvatnost u pristupu prevenciji problema u ponašanju sa ciljem jačanja zaštitnih i smanjivanja rizičnih činitelja za uključivanje u rizična ponašanja i/ili poremećaje u ponašanju;
 programi koji se provode na tri razine prevencije – univerzalnoj, selektivnoj i indiciranoj.

Udruga može prijaviti najviše dva programa.

III.

Za financiranje programa u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 240.000,00 kuna (dvjestočetrdesettisućakuna).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu je 50.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 5. veljače 2018.

IV.

U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovoga Poziva detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava. Prijavljeni program mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

V.

Natječajna dokumentacija za ovaj Poziv (u papirnatom i elektronskom obliku na CD-u) dostavlja se u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„Prijedlog programa pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2018. godinu“ – NE OTVARATI

Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za predškolski odgoj,
školstvo i šport
Trg kralja Tomislava 34
10 410 Velika Gorica

Razmatrat će se samo oni programi koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: arijana.mataga.tintor@gorica.hr i to najkasnije 5 dana prije isteka Poziva.

Priloženo:

Dokumentacija (ZIP)