Prijava

Vaša prijava

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2021. godini Grada Velike Gorice


Temeljem članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/2015. i 6/2015.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2021. godini Grada Velike Gorice.

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode koji će se provoditi na području Grada Velike Gorice tijekom 2021. godine. Sredstva će se raspodijeliti na temelju rezultata javnog natječaja za financiranje progra-ma/projekta udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2021. godini čiji je nositelj Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša.

II.
Sredstva za Programe i projekte iz točke I. ove Odluke raspoređuju se prema prijedlogu stručnog ocje-njivačkog povjerenstva na sljedeći način:

Red. broj Ukupan broj bodova Naziv projekta ili

programa

Odobreni iznos

sufinanciranja (HRK)

1.

ZMAG-Zelena mreža aktivističkih grupa

5. konvencija prirodnog graditeljstva

18.000,00

2.

DVD Gradići

Krajobraz Gradića

– participacija, sanacija,

regeneracija

18.000,00

3.

Plemenita općina turopoljska

Kurilovečka šetnica

18.000,00

4.

Vukovina u srcu

Lipored

18.000,00

5.

Kud Novo Čiče

Etno naselje Novo Čiče u svrhu edukacije djece i mladih o zaštiti prirode i okoliša

8.000,00

6.

ŠRU Odra

Očistimo smeće s naših jezera

10.000,00

7.

Ekoregija Velika Gorica

SKUŠA – solarna klupa u školskom ambijentu

10.000,00

UKUPNO

100.000,00

III.
Sredstva iz točke II. ove Odluke su osigurana u proračunu Grada Velike Gorice za 2021. godinu, u Raz-djelu 06 – Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša, Program zaštita okoliša, Aktivnost Edukacija i podizanje ekološke svijesti, stavka rashoda 381.

IV.
S nositeljima Programa i projekata zamjenik Gradonačelnik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Velike Gorice potpisuje ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sreds-tava. Nositelji Programa i projekata obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programi-ma, projektima i ugovorom.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenom Glasniku Grada Velike Gorice.