Prijava

Vaša prijava

Još će se raditi na A11: Krenula procedura za novi čvor Žažina

[]

Dok još nije dovršena dionica autoceste A11 do Siska, za koju je okolišno rješenje ishođeno davne 2003. godine, sada već bivše Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjena utjecaja na okoliš za projekt čvor Žažina na autocesti A11 Zagreb – Sisak, dionica Lekenik – Sisak. Nositelj zahvata su Hrvatske autoceste d.o.o. iz Zagreba.

“Čvor Žažina, novi čvor za Petrinju na autocesti A11 planiran je oko 312 m jugoistočno od poljoprivrednog puta preko trase autoceste nadvožnjakom ‘Greda’. Početak zahvata na A11 nalazi se u km 25+277, a kraj u km 26+410, što čini ukupnu duljinu zahvata uz trasu A11 od 1133 m”, navodi se u informaciji.

“Izgradnjom predmetnog zahvata, čvora „Žažina“ – novog čvora za Petrinju na autocesti, omogućit će se bolje prometno povezivanje Grada Petrinje i šireg područja na novu autocestu. U cilju osiguranja odgovarajućeg spoja novog čvora sa postojećom mrežom državnih cesta, projektom je obuhvaćena i izvedba spojne ceste od čvora do postojećeg raskrižja državnih cesta DC30 i DC36. Duljina spojne ceste iznosi cca 1 km, a na mjestu priključenja ove ceste na postojeće raskrižje isto će se rekonstruirati u kružno raskrižje sa četiri privoza”, navodi se u projektnoj dokumentaciji.

Prometne površine čvorišta i svi elementi građevine (rasvjeta, odvodnja, poljski putovi i dr.) bit će projektirani na način da sa glavnom trasom autoceste A11 (izvodi se prema projektu: Autocesta A11 Zagreb – Sisak, dionica: Lekenik – Sisak, 5. Etapa, 1. Faza, izrada IPZ d.d. Zagreb, zajednička oznaka projekta: A11-1/3-GP/B) čine funkcionalnu i prometno sigurnu cjelinu.

Izgradnja predmetne prometnice, novog čvora Žažina na autocesti A11 Zagreb (čvorište Jakuševec, A3) – Velika Gorica – Sisak, Dionica: Lekenik – Sisak kao cjelovito prometno rješenje opisano je kroz njegova tri glavna elementa: Čvorište Petrinja, Spojna cesta (čvor – kružno raskrižje), Kružno raskrižje na DC30/DC36.

Izdavanje okolišnog rješenja preduvjet je za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru. Elaborat možete vidjeti OVDJE.

 

Objava Još će se raditi na A11: Krenula procedura za novi čvor Žažina pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.


Kreće Breška liga