Prijava

Vaša prijava

Poziv za dostavu ponuda - fotografiranje učenika u ambijentu 2023.

['Osnovna škola Nikole Hribara\r\nRuđera Boškovića 11\r\n10410 Velika Gorica\r\nRavnatelj Stjepan Maravić', 'prof.']

Osnovna škola Nikole Hribara
Velika Gorica, Ruđera Boškovića 11.

KLASA:602-01/23-01/54
URBROJ:238/31-20-02-23-1
Velika Gorica, 8. 5. 2023.

Na temelju članka 90. Statuta Osnovne škole Nikole Hribara i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga, ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

FOTOGRAFIRANJE UČENIKA U AMBIJENTU

I.

NARUČITELJ

Naziv: Osnovna škola Nikole Hribara

Adresa: Ruđera Boškovića 11. Velika Gorica

OIB: 01689534191

II.

PREDMET NABAVE

Predmet nabave: Fotografiranje učenika u ambijentu.

Predviđeni broj učenika 1160 s mogućnošću odstupanja.

III.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI SLIJEDEĆE

1. Naziv i sjedište, te OIB

2. cijenu po formatu:

     portret 15x20 cm, s kartonom

     zajednička fotografija 15x20, s kartonom

3. Ogledni primjerak fotografije

4.Izjavu ponuditelja da će za izvršene usluge ispostaviti račun za svakog roditelja.

IV.

         PONUDITELJ SE OBVEZUJE 

1. Kompletnu uslugu ( fotografiranje i dostavljanje fotografija) izvršiti tijekom mjeseca svibanj/lipanj 2023. godine.

2. Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

V.

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

 

VI.

Ponudi priložiti:

- Izvod iz sudskog registra/obrtničkog ili drugog registra.

VII.

Rok za dostavu ponuda osam dana od dana objave poziva.

Poziv za dostavu ponuda bit će objavljen na oglasnoj ploči škole i web stranici škole.

Ponuditelj će ponudu naručitelju dostaviti osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi i naznakom „ne otvaraj“.

 

Kontakt osoba: Stjepan Maravić – velikagorica@osnikolehribara.hr

 

Ravnatelj:

Stjepan Maravić, prof.

 

fotografiranje 2023

 

 

 


Posjet OPG-u Antolčić