Prijava

Vaša prijava

Poziv za dostavu ponuda - fotografiranje učenika u ambijentu 2024.

['Osnovna škola Nikole Hribara\r\nRuđera Boškovića 11\r\n10410 Velika Gorica\r\nRavnatelj Stjepan Maravić', 'prof.']

Osnovna škola Nikole Hribara
Velika Gorica, Ruđera Boškovića 11.

KLASA:602-01/24-01/30
URBROJ:238/31-20-02-24-1
Velika Gorica, 14. 5. 2024.

Na temelju članka 90. Statuta Osnovne škole Nikole Hribara i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga, ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

FOTOGRAFIRANJE UČENIKA U AMBIJENTU

I.
NARUČITELJ

Naziv:   Osnovna škola Nikole Hribara

Adresa: Ruđera Boškovića 11. Velika Gorica

OIB: 01689534191

         II.
PREDMET NABAVE

Predmet nabave: Fotografiranje učenika u ambijentu.

Predviđeni broj učenika 1160 s mogućnošću odstupanja.

         III.
PONUDA TREBA SADRŽAVATI SLIJEDEĆE

1. Naziv i sjedište, te OIB

2. cijenu po formatu:

    portret 15x20 cm u omotu, portret i zajednička fotografija

3. Ogledni primjerak fotografije

4. Izjavu ponuditelja da će za izvršene usluge ispostaviti račun za svakog roditelja.

       IV.
PONUDITELJ SE OBVEZUJE

1. Kompletnu uslugu ( fotografiranje i dostavljanje fotografija) izvršiti tijekom

    mjeseca svibanj/lipanj 2024. godine.

2. Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere

    koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

                                                                                   V.

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

VI.

Ponudi priložiti:

- Izvod iz sudskog registra/obrtničkog ili drugog registra.

VII.

Rok za dostavu ponuda osam dana od dana objave poziva.

Poziv za dostavu ponuda bit će objavljen na oglasnoj ploči škole i web stranici škole.

Ponuditelj će ponudu naručitelju dostaviti osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi i naznakom „ne otvaraj“.

 

Kontakt osoba: Stjepan Maravić – velikagorica@osnikolehribara.hr

 

Ravnatelj:
Stjepan Maravić, prof.