Prijava

Vaša prijava

Doneseno Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2013.-2016.


Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije izradio je Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2013.-2016. (Izvješće) koje na jednom mjestu bilježi trendove održivog razvoja Županije.

Osim analize stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru u navedenom razdoblju, Izvješće sadrži i analizu izrade i provođenja dokumenata prostornog uređenja te preporuke za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru s prijedlogom prioritetnih aktivnosti  za naredno razdoblje.

U okviru Izvješća ocjenjuje se učinkovitost planskih mjera za unapređenje sustava prostornog uređenja, daje se osnova za određivanje smjernica prostornog razvoja Zagrebačke županije te određuje potreba izmjene i dopune važećih i/ili izrade novih strateških dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine, kao i drugih dokumenata te razine.

Primjerice, u Izvješću stoji da je u Zagrebačkoj županiji u prethodnom razdoblju zabilježen trend povećanja izgrađenosti građevinskih područja naselja koje je dosegnulo 70 posto – što ukazuje na uređivanje i opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom, kao i na novu izgradnju. Gledajući cjelokupnu sliku, Županija je u proteklom razdoblju zadržala visoko 4. mjesto u Republici Hrvatskoj prema indeksu razvijenosti, s brojem zaposlenih u porastu te brojem nezaposlenih u padu.

Pozitivni pomaci zabilježeni su i u prometnoj povezanosti središnjih naselja, a puno se uložilo i u komunalnu infrastrukturu (gdje je broj priključenog stanovništva na sustav javne vodoopskrbe u protekle 4 godine porastao sa 71% na 75%) te gradnju vrtića, škola i dvorana. Unatoč smanjenju prirodnog prirasta i migracijskog salda, projekcije broja stanovnika do 2030. za Zagrebačku županiju su i dalje pozitivne, s nešto umjerenijim stopama rasta.

Inače, ovo je već šesto po redu Izvješće koje je Zavod, sukladno zakonskoj regulativi, izrađivao. Njegova posebnost je osvrt na iznimno velik broj izrađenih i donesenih izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina – njih čak 45 u protekle četiri godine. Od toga je Zavod izradio 6 izmjena i dopuna prostornih planova, a na njih 39 dao je pozitivno mišljenje. Razlog ovako povećanom broju donesenih izmjena i dopuna prostornih planova je usklađenje s novim Zakonom o prostornom uređenju, ali i zahtjevi poduzetnika za proširenjem ili formiranjem novih gospodarskih zona te zahtjevi građana za proširenjem građevinskih područja naselja.

Osim izmjena i dopuna prostornih planova uređenja, u prethodnom četverogodišnjem razdoblju gradovi i općine Zagrebačke županije donijeli su i 2 izmjene i dopune generalnih urbanističkih planova za gradove Jastrebarsko i Zaprešić te 18 novih i 20 izmjena i dopuna urbanističkih planova uređenja, dok je njih 7 stavljeno izvan snage. Svi doneseni planovi dostavljeni su Zavodu koji ih je obradio, unio u Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) Zagrebačke županije i objavio na svojim internetskim stranicama.

Kao mjere unapređenja prostornog razvoja Županije Zavod i nadalje predlaže izmjene i dopune važećih prostornih planova područne (regionalne) i lokalne razine, ali najavljuje i izradu prostornih planova nove generacije na svim razinama planiranja. Iz Zavoda ukazuju i na nužnost korištenja informacijskog sustava prostornih pokazatelja i podataka za praćenje stanja u prostoru, te na važnost edukacije i informiranja stručne i najšire javnosti o području urbanizma i prostornog planiranja. Također najavljuju izradu pilot projekta metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Zagrebačke županije te izradu krajobrazne studije za gradove i općine.

Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2013.-2016. možete preuzeti ovdje.