Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata iz područja kulture objavljuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u kulturi u 2017. godini

I.
Pozivaju se umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti da predlože programe/projekte za sufinanciranje iz proračuna Grada Velike Gorice u 2017. godini.

II.
Sukladno zakonu te prijedlogu Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice iz gradskog proračuna sufinancirat će se programi/projekti koji se provode na području Grada Velike Gorice ili za korisnike s područja Grada Velike Gorice u 2017. godini.

III.
Prihvatljivi programi/projekti u okviru ovoga POZIVA su:

Programi/projekti redovne djelatnosti udruga za očuvanje tradicijske kulture,
Programi/projekti manifestacija i ostalih aktivnosti u kulturi
Programi/projekti otkupa književne i umjetničke produkcije značajne za lokalu zajednicu

IV.
Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupni iznos od 795.000,00 kuna (sedamstodevedesetpettisućakuna).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kuna.

V.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovoga POZIVA detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava. Prijavljeni program/projekt mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Natječajnu dokumentacija se predaje (u papirnatom i elektronskom obliku na CD-u) u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„PRIJEDLOZI PROGRAMA/PROJEKTA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI
– NE OTVARATI“ na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica

VII.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Od prijavitelja čije prijave imaju nedostatke koji ne utječu na sadržaj prijave bitan za ocjenjivanje prijave, može se tražiti naknadno dopunjavanje odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u roku od 3 dana od dana primljene obavijesti.

VIII.
Rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 6. veljače 2017. godine.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kultura@gorica.hr.

Priloženo:

Dokumentacija (ZIP)