Prijava

Vaša prijava

Potencijali obnovljivih izvora energije na području Općine Pokupsko – pilot projekt


Poštovani,

Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem i angažmanom poduprete radionicu na temu izgradnje novih proizvodnih energetskih objekata na području Općine Pokupsko, a koja će se održati 11. listopada 2022. godine. Naime, Općina Pokupsko će kroz izmjenu prostorno-planske dokumentacije osigurati preduvjete za planiranje i izgradnju novih proizvodnih energetskih objekata. Pri tome se, kao energetski i okolišno odgovorna Općina, fokusiramo na obnovljive izvore energije za koje na našem području postoje svi preduvjeti, a to su projekti sunčanih elektrana, projekti hidroelektrana i projekt geotermalne elektrane. U tom smislu, na radionici će se prezentirati dostupni energetski potencijali na području Općine Pokupsko, a za čiji daljnji razvoj molimo Vašu podršku i angažman.

Navedene aktivnosti u skladu su s donesenim EU i nacionalnim energetskim i klimatskim strategijama koje su usmjerene na kreiranje kompetitivnog, samodostatnog i energetski učinkovitog društva, spremnog za dostizanje dugoročnog cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova. Ovim aktivnostima Općina Pokupsko želi potaknuti sve zainteresirane dionike na analizu i daljnji razvoj nekoliko potencijalnih lokacija predviđenih za izgradnju novih energetskih postrojenja, kako na svom području, tako i u drugim jedinicama lokalne samouprave. Osim važne uloge nadležnih regulatornih tijela, naglašavamo važnost i ulogu Hrvatske elektroprivrede d.d. kao najveće nacionalne tvrtke zadužene za proizvodnju i distribuciju električne energije, a od koje i dalje očekujemo značajan doprinos u postizanju energetske neovisnosti.

Uz Vašu podršku, a uvažavajući nedavni Zaključak Vlade RH od 9. rujna 2022. o ubrzanju pripreme projekata sunčanih elektrana, želimo ubrzati planiranje i izgradnju novih energetskih objekata na području Općine Pokupsko i drugih jedinica lokalne samouprave, potaknuti lokalne gospodarske aktivnosti te odgovorno postupati s dostupnim prirodnim resursima s kojima raspolažemo na korist cijeloj lokalnoj zajednici.

Slijedom navedenog, molim Vas da se odazovete predmetnoj radionici.