Prijava

Vaša prijava

Liste kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina


Objavljuju se pravovaljane liste kandidata za izbor članova vijeća srpske, bošnjačke i albanske manjine s pripadajućim izbornim listama 16.04.2019. godine u 13:00 sati.

Lista kandidata – albanska nacionalna manjina (PDF)

Lista kandidata – bošnjačka nacionalna manjina (PDF)

Lista kandidata – srpska nacionalna manjina (PDF)