Prijava

Vaša prijava

INA „Zeleni pojas“

[]

INA – Industrija nafte, d.d. provodi „Zeleni pojas“ – program koji se bavi zaštitom okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput revitalizacije zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe na klimatske promjene te drugih aktivnosti u području zašite okoliša, prirode i klime.

Poseban potprogram Zelenog pojasa u 2023. godini jest sadnja drveća  kao jednostavan i efikasan način smanjenja ugljičnog dioksida u atmosferi. Zdrave šume ključne su u borbi protiv klimatskih promjena jer kroz fotosintezu pretvaraju ugljični dioksid u kisik, pomažu u očuvanju tla od erozije, dio su kružnog toka vode, štite biološku raznolikost kao stanište brojnih životinjskih i biljnih vrsta te pozitivno utječu na lokalnu klimu.   

Program je namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama, uključujući i obrazovne (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj.

POSTUPAK PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem elektroničkog obrasca kojem podnositelji zahtjeva mogu pristupiti putem web stranice tvrtke INA – Industrija nafte, d.d www.ina.hr/zelenipojas od 22.4.2023. u 00 sati do 22.5.23. do 23:59 sati. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje. Program se u cijelosti odvija u 2023. godini te svi prijavljeni projekti trebaju biti dovršeni zaključno s 31.12.2023.

U slučaju poteškoća prilikom ispunjavanja online prijave, molimo kontaktirajte zeleni.pojas@ina.hr .

Prilikom ispunjavanja elektroničkog obrasca sva polja označena zvjezdicom (*) obvezna su za prelazak na sljedeći korak, a na posebno označenim mjestima bit će potrebno i priložiti dokumentaciju u elektroničkom obliku.

Nakon što sva obvezna polja u elektroničkom obrascu budu ispunjena, potrebno je odabrati opciju POŠALJI. Ako je prijava bila uspješna, na e-mail adresu koju ste unijeli na početku prijave dobit ćete automatsku poruku. U slučaju da nakon završene prijave niste dobili automatsku poruku, vaša prijava nije pohranjena te je potrebno ponoviti postupak.

Obvezni elementi prijave:

 • Ispunjen elektronički OBRAZAC PRIJAVE koji se nalazi na Ininoj web stranici ina.hr/zelenipojas
 • U sklopu gore spomenutog obrasca, bit će potrebno priložiti SLJEDEĆE DOKUMENTE*:
 • Prilog 1 – Preslika financijskog izvješća o poslovanju organizacije u 2022. godini – samo referentna stranica
  • Ako je organizacija registrirana 2022. godine, prijava na natječaj nije moguća
  • Ako organizacija još nije predala financijsko izvješće za 2022. g. molimo priložiti financijsko izvješće za 2020. godinu
  • Molimo skenirati samo referentnu stranicu Financijskog izvješća i priložiti ga prijavi
 • Prilog 2 – Potvrda porezne uprave o stanju duga
  • Potvrda porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (ne stariju od 90 dana od dana raspisivanja natječaja) – dostupna je online putem platforme ePorezna
  • Molimo skenirati Potvrdu i priložiti je elektroničkoj formi
 • Prilog 3 – Proračun projekta
  • Potrebno je popuniti Inin obrazac koji je u elektroničkoj formi, skenirati ga i priložiti u elektroničku prijavu na mjestu predviđenom za proračun projekta
 • Prilog 3A – Stručni životopis voditelja projekta
  • Potrebno je popuniti Inin obrazac, skenirati ga i priložiti u elektroničku prijavu na mjestu predviđenom za stručni životopis voditelja
 • Prilog 3B – Potvrda partnerske organizacije
  • Samo ukoliko postoji Partnerska organizacija na projektu, potrebno je izraditi i priložiti dokument „Potvrda partnerske organizacija o sudjelovanju na projektu“ – ovaj prilog nema propisani obrazac, dokument treba biti izrađen na memorandumu partnerske organizacije,  potpisan i ovjeren pečatom partnerske organizacije
 • Prilog 4 – Izjava o prihvaćanju uvjeta Natječaja i točnosti podataka
 • KORISNICI SREDSTAVA 

  Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne ustanove uključujući i obrazovne (vrtići, škole, fakulteti), parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

  Jedna organizacija može prijaviti samo jedan projekt. .

  Pravo na razmatranje ne ostvaruju organizacije/projekti:

  • Ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani kao zasebne pravne osobe prema Zakonu o udrugama i upisani u registar udruga Republike Hrvatske
  • Organizacija čiji je jedan od osnivača politička stranka
  • Projekti čije je primarno financiranje predviđeno državnim proračunom za tekuću godinu i po posebnim propisima izuzev parkova prirode
  • Projekti usmjereni isključivo na zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja organizacije/ (npr. kupnja opreme, pokrivanje troškova redovnog poslovanja);
  • Projekti čija je jedina svrha korist članicama/članovima organizacije, odnosno ustanove
  • Udruge i organizacije koje su osnovane i djeluju manje od jedne godine od objave ovog natječaja.

  PODRUČJA AKTIVNOSTI PROJEKATA

  • Aktivnosti koje doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova
  • Aktivnosti koje doprinose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama
  • Zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
  • Zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
  • Obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koje mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
  • Inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
  • Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
  • Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih isključivo kroz sadnju višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ukoliko projekt potiče korištenje bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici  za  odvojeni otpad)
  • Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
  • Izložbe o zaštiti okoliša
  • Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

   

  UVJETI ZA PRUŽANJE PODRŠKE

   • Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 5.300,00 EUR.
   • Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt (materijalni doprinos može biti iskazan kroz honorare voditelja i suradnika na projektu, korištenje opreme i sl.)
   • INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek po potpisu sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 15.6.2023. i 15.7.2023. godine; projekt mora biti završen do 31.12.2023.

    

   • Ukoliko za prijavljeni projekt udruga dobiva sredstva iz drugih izvora, obvezno mora navesti izvore i primljene iznose.
   • Projekti koje organizacija prijavljuje sukladni su ciljevima i zadaćama iz područja zaštite okoliša, prirode i klime, a koji su utvrđeni statutom organizacije
   • Područje projekta mora biti otvoreno za javnost
   • Javnost, odnosno članovi lokalne zajednice moraju biti uključeni u projekt

   INA – Industrija nafte, d.d. nije odgovorna za moguće štete uzrokovane kandidatima/organizacijama i/ili trećim osobama tijekom provedbe projekata koje financira putem ovog Natječaja.

    

   Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://zelenipojas.ina.hr/


Javni poziv za pomoćnika u nastavi

Naši vrijedni djelatnici uredili okoliš škole!