Prijava

Vaša prijava

Grad Velika Gorica – Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2023. godini

[]

Temeljem Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. godine (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 5/2021) Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2023. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela potpora poljoprivrednim gospodarstvima za slijedeće mjere:
1. nabavu nove proizvodne opreme,
2. nabavu voćnih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova,
3. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica,
4. uzgoj cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja,
5. uzgoj gljiva,
6. baždarenje prskalica,
7. premiju osiguranja,
8. umjetno osjemenjivanje krava i junica,
9. kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu,
10. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac),
11. nabavu opreme za ograđivanje površina radi držanja stoke na otvorenom.

1. nabava nove proizvodne opreme
Potpora se dodjeljuje za nabavu/građenje:
a) novih i/ili rekonstrukciju postojećih zatvorenih/zaštićenih prostora za uzgoj bilja,
b) sustava za navodnjavanje i gnojidbu (fertirigaciju),
c) sustava za dodatno osvjetljenje i zasjenjivanje,
d) sustava za poboljšanje mikroklimatskih uvjeta (reguliranje temperature, vlage, atmosfere)
e) sustava za zaštitu od padalina (tuča, kiša, mraz),
f) materijala za ograđivanje i armature u voćnjacima i vinogradima,
g) proizvodnih stolova i polica,
h) pokrovne folije.
Potpora se dodjeljuje u iznosu do 60 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 1.990,84 eura po poljoprivrednom gospodarstvu.
2. nabava voćnih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova
Potpora se dodjeljuje za nabavu certificiranih voćnih sadnica, sadnica jagoda i/ili loznih cijepova. Pravo na potporu imaju poljoprivredna gospodarstva koja su posadila najmanje:
– 1000 sadnica jabuka,
– 500 sadnica kruška, malina, kupina, ribizla, borovnica, aronija, šparoga,
– 300 sadnica bresaka, marelica, trešanja, višanja, šljiva, lješnjaka,
– 100 loznih cijepova,
– 100 sadnica oraha,
– 1000 sadnica jagoda,
– 300 sadnica gloga, drena, duda i ruže.
Potpora se odobrava u iznosu do 60 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 1.990,84 eura po poljoprivrednom gospodarstvu.
Potpora za glog, dren, dud i ružu odobrava se samo „ekološkim poljoprivrednicima“.

3. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica
Potpora za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu u visini od 3,98 eura po jednoj pčelinjoj zajednici upisanoj u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza.
Maksimalni broj pčelinjih zajednica koji će se subvencionirati po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 70. Poljoprivredno gospodarstvo mora imati najmanje 25 pčelinjih zajednica da bi moglo ostvariti potporu.
4. uzgoj cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja
Potpora se dodjeljuje za cvjetne vrste, ljekovito i začinsko bilje uzgojeno u zaštićenom prostoru ili na otvorenom. Pravo na potporu ima poljoprivredno gospodarstvo koje je u tekućoj godini uzgojilo cvijeće, ljekovito i/ili začinsko bilje na površini od najmanje 300 m2 u zaštićenom prostoru ili 200 m2 na otvorenom prostoru.
Potpora se odobrava u iznosu do najviše 929,06 eura po poljoprivrednom gospodarstvu.
5. uzgoj gljiva
Potpora se dodjeljuje za uzgoj šampinjona, bukovača ili shii take gljiva. Najmanji broj briketa s kompostom nasađenim micelijem šampinjona ili bukovače je 300, a najmanji broj stupića supstrata ili trupaca za proizvodnju gljive shii take je 50.
Potpora se odobrava u visini do 60% troškova, ali ne više od 663,51 eura po jednom gospodarstvu.
6. baždarenje prskalica
Potpora se dodjeljuje za troškova baždarenja prskalica u iznosu do 60% iznosa računa, a najviše 66,36 eura godišnje po korisniku.
7. premija osiguranja
Potpora premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete plodova voća i povrća, bolesti i uginuća životinja. Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja.
Potpora se odobrava u visini 25 % iznosa ukupne premije za tekuću godinu. Maksimalni iznos potpore po jednom gospodarstvu može iznositi 1.327,23 eura.
8. umjetno osjemenjivanje krava i junica
Potpora se odobrava u visini do 100% iznosa troškova po osjemenjenoj kravi ili junici (ne uključujući pregone), a najviše do 1.327,23 eura godišnje po korisniku.
9. kontrola plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu
Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu. Analiza tla obuhvaća uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzorka tla i interpretaciju rezultata. Prihvatljivi trošak je trošak analize i preporuke za gnojidbu proveden od ovlaštenih institucija.
Potpora se odobrava u visini do 60 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 265,45 eura po poljoprivrednom gospodarstvu.
10. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja, hrvatski posavac)
Potpora za unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu odnosi se na uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (kobila i pastuha hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak, krmača i nerasta turopoljske svinje) definirane u Popisu izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja. Uvjet za dodjelu potpore:
– ostvaruje korisnik po rasplodnom grlu/komadu upisane uzgojno valjane rasplodne izvorne i zaštićene pasmine domaće životinje u JRDŽ.
Iznos potpore:
– do 66,36 eura po grlu konja,
– do 66,36 eura po grlu svinje.
Iznos potpore po korisniku za turopoljsku svinju iznosi najviše do 3.981,68 eura, a za hrvatskog posavca do 663,61 eura.
11. nabava opreme za ograđivanje površina radi držanja stoke na otvorenom
Potpora se odobrava za nabavu električnog pastira, stupova i žice za ograđivanje površina radi držanja stoke na otvorenom.
Potpora se odobrava u visini do 60 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 398,17 eura po korisniku.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dobivanje potpore:
Natječaju za dobivanje potpore male vrijednosti mogu pristupiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
– upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
– imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice;
– imaju dokaz o obavljenom ulaganju za koje traže potporu;
– životinje moraju biti upisane u JRDŽ (Jedinstveni Registar domaćih životinja);
-da životinje nisu smještene na području užeg dijela naselja Velike Gorice, sukladno članku 93. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik 10/16, 10/18, 8/19, 8/19 i 5/22).
Pojedina gradska potpora poljoprivredi korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu.
Za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jedanput. Pojedinom korisniku može se u jednoj proračunskoj godini dodijeliti potpora za navedene mjere u ukupnom iznosu do maksimalno3.981,68 eura, a jedna mjera ne isključuje drugu.

3. Potrebna dokumentacija:
– odgovarajući zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u 2023. godini,
– dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
– preslika osobne iskaznice – za fizičke osobe,
– preslika dokaza o upisu u odgovarajući registar – za pravne osobe,
– preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem;
– presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za zemljište na kojem se odvija proizvodnja ili Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (Upis u Arkod),
– izjava o primljenim potporama „de minimis“,
– izjava o statusu poreznog obveznika,
– dokumentirani izdaci za koje se traži potpora (računi, ugovori, uplatnice i sl.)
– upravnu pristojbu od 2,65 eura.
Ovisno o mjeri za koju se traži potpora potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju:
– presliku rješenja o upisu u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.
Po potrebi Upravni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove Europske unije, Odsjek za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica i na web stranici grada Velike Gorice – www.gorica.hr.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se predati neposredno u pisarnici ili poslati poštom na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove Europske unije, Odsjek za poljoprivredu i ruralni razvoj,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica
s naznakom “Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi”.

5. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj za mjeru:
1. nabava nove proizvodne opreme otvoren je do 15.10.2023. godine,
2. nabava voćnih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova otvoren je do 15.10.2023. godine,
3. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica otvoren je do 30.9.2023. godine,
4. uzgoj cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja otvoren je do 15.10.2023. godine
5. uzgoj gljiva otvoren je do 31.8.2023. godine,
6. baždarenje prskalica otvoren je do 31.10.2023. godine,
7. premija osiguranja otvoren je do 30.9.2023. godine,
8. umjetno osjemenjivanje krava i junica otvoren je do 15.12.2023. godine,
9. kontrola plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu otvoren je do 30.9.2023. godine,
10. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac) otvoren je do 30.6.2023. godine,
11. nabava opreme za ograđivanje površina radi držanja stoke na otvorenom otvoren je do 31.8.2023. godine,
odnosno za sve mjere natječaj je otvoren do utroška sredstava.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove Europske unije, Odsjek za poljoprivredu i ruralni razvoj, soba 407/IV ili na tel. 6269-947.

Obrasci za prijavu dostupni su ovdje

Izvor: http://www.gorica.hr/


Natječaj „Hrvatskih ruku djelo“

Živjeti zdravo