Prijava

Vaša prijava

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice


Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i  127/19), članka 126. stavaka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 60. Statuta Osnovne škole Novo Čiče, Školski odbor Osnovne škole Novo Čiče na svojoj  9. sjednici održanoj dana 08. veljače 2021. godine donio je odluku kojom raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete u skladu s člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u nastavku teksta: Zakon):
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona.
2) uvjete propisane člankom 106. Zakona,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1. )


Fašnik u školi!