Prijava

Vaša prijava

Obavijest o nabavi udžbenika/drugih obrazovnih materijala koji su besplatni za učenike srednjih škola sa prebivalištem u Gradu Zagrebu za šk.god. 2024./2025.


Sukladno kriterijima utvrdenim u programu javnih potreba u srednjoskolskom odgoju i obraz.ovanju Grada Zagreba za 2024. (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 4i/231, Grad zagreb ie, radi zaStite standarda udenika i njihovih roditelja, osigurati i u Siolskoj godini 2024.12025.
Skolske udzbenike koji su besplatni za udenike rr"anlit skotu kojima je osiivad Grad Zagreb (57.srednjih Skola: 20 gimnazija, 35 strukovnih skola, I umjetniele stole - Skote primijenjene
umjetnosti i dizajna te l ustanove za udenike s tesko6ama u razvoju), udeniie privatnih
srednjih Skola (20 ustanova) koje organiziraju odgojno-obrazouni .ad'na podrudju Grada
Zagreba, udenike ustanova u sustaw socijalne skrbi i3 ustanove) te udenike s.edniih skola koji imaju prebivaliste na podrudju Grada Zagreba, a pohadaju ikolu irrrun cruii iugr"au koja se_nalazi u sastalu gradova i opiina koji dine Urbanu agloLeraciju zugr"u ru nnu.rc,.;rto razdoblje 2021 . - 2027 . (gradovi D,onja Stubica, Dugo Selo, iastrei'arsko, oroslivje,
!a1obor, sveta Nedelja, Sveti.Ivan Zerina, velika Goica, Zabok i Zapreiit, t" op6in. Birt.u, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gomja Stubica, Jakovrje, Klinda dela, t UdZbenici ie se osigurati i za udenike s prebivalistem u Gradu zagrebukoji p.hacraju
programe srednjih Skola koji. se ne provode u srednjim Skolama nu' poa*ij,, U.b*" aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 202r. - 2o;7. te za udenike ,'p."tiJutisi"* ,a
pod-ruc.y.y Grad.a Zagreba koji su privremeno smjesteni u udomiteljskoj oulteryi iti r.oa a-gog pruZatelja socijalne usluge smjettaja i.upisani u srednje skole koje ," ," ,ur'-" nu p,rJ-r.;,
Urbane aglomer acije Zagreb za financijsko razdoblje ZbZt. -ZOZI.
odluku o vrsti drugih obrazovnih materijala koji ie se nabavrjati za potrebe osnovnih Skola donosi Gradski ured za obrazovanje, sport i miade sukladno specifidnostima svakog
nastavnog predmeta.
Nabava udZbenika za 2024./2025. skolsku godinu provest 6e se prema odabiru iz Kataroga
odobrenih udZbenika objavljenog na mreZnim straniiama Ministarstva znanosti i obrazevanja.