Prijava

Vaša prijava

Zagrebačka županija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2022. godinu - proizvodne i neproizvodne djelatnosti


REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2022. godinu - proizvodne i neproizvodne djelatnosti (KLASA: 024- 05/22-02/18, URBROJ: 238-03-22-05 od 4. travnja 2022. godine)

Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije Zagrebačke županije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2022. godinu - proizvodne i neproizvodne djelatnosti

1. Uvod U Proračunu Zagrebačke županije za 2022. godinu, u razdjelu 6. Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove Europske unije, u programu Potpore malim i srednjim poduzetnicima planirana su sredstva za projekt Bespovratne potpore za poduzetnike, koja su namijenjena za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva, i to za sljedeću namjenu: - za kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti 3.500.000,00 kuna - za kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti 2.500.000,00 kuna. U slučaju potrebe moguća je preraspodjela sredstava na druge vrste potpora, a ukoliko se osiguraju dodatna sredstva moguće je povećanje ukupnog iznosa za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog natječaja. Bespovratne potpore će se dodijeliti u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Proračunu.

Programi/projekti koji se sufinanciraju moraju biti sukladni postavljenim ciljevima županijskih strateških dokumenata. Potpore se dodjeljuju temeljem Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 14/18, 23/18, 41/18, 14/19, 43/19, 15/20, 23/20, 43/20, 53/21 i 7/22) dalje u tekstu: Pravilnik). 2. Uvjeti prijave Prihvatljivi prijavitelji Pojmom "Prijavitelj" u ovom Natječaju označava se subjekt malog gospodarstva za koji se traži potpora.

2 Prijavu mogu podnijeti trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti: subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: - koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije u sastavu Zagrebačke županije), - koji su pozitivno poslovali u 2021. godini - koji imaju prosječno najmanje 1 zaposlenog u 2021. godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), izuzev obrta i poduzetnika početnika koji ne moraju imati zaposlene, - koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave) - koji imaju podmirene obaveze prema zaposlenicima - koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) BR. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Komunikacija Komisije od 3.4.2020. Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19) - koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili - čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili - čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi - koji imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji, i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji.

Prihvatljivi projekti

Prihvatljivi projekti za financiranje temeljem ovog Natječaja su projekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: - projekt provodi subjekt malog gospodarstva - prihvatljivi prijavitelj s ciljem unapređenja svog poslovanja - projekt se odnosi na jednu od prihvatljivih djelatnosti, a prijavitelj je registriran za djelatnost projekta - projekt se realizira na području Zagrebačke županije i/ili susjednih županija (Grad Zagreb, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija). - iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od minimalnog iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta navedenog u odredbama za pojedinu vrstu potpore - projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora.

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili će biti provedeni tijekom 2022. godine.

Prihvatljive djelatnosti - Područje C: Prerađivačka industrija - Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada - Područje F: Građevinarstvo - Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala 3 - Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane - Područje J: Informacije i komunikacije - Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti - Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima - Područje P: Obrazovanje - Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi - Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja - Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

Više o natječaju na https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/443/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-povecanje-kon