Prijava

Vaša prijava

Obavijesti o načinu podnošenja reklamacije potrošača-korisnika javnih usluga


Nastavno na novi Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 19/2022), koji je stupio na snagu 28. svibnja 2022. godine, u nastavku se nalazi primjer Obavijesti o načinu podnošenja reklamacije potrošača-korisnika javnih usluga koju trgovac mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti u svojim poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici ako je uspostavljena kao i Obrazac reklamacije koji potrošač treba ispuniti ukoliko je nezadovoljan pruženom javnom uslugom.

Svrha ove Obavijesti je pružiti potrošačima informaciju o mogućnosti podnošenja reklamacije Povjerenstvu kao drugostupanjskom tijelu, a prije pokretanja izvansudskog ili sudskog postupka. 

Javnim uslugama u smislu Zakona smatraju se: 1. distribucija električne energije 2. distribucija prirodnog plina 3. distribucija toplinske energije 4. elektroničke komunikacijske usluge 5. javna vodoopskrba i javna odvodnja 6. opskrba plinom u javnoj usluzi 7. obavljanje dimnjačarskih poslova 8. opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi 9. poštanske usluge 10. prijevoz putnika u javnom prometu 11. sakupljanje komunalnog otpada 12. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama. 

Svaki pružatelj javne usluge treba upisati svoj e-mail u Obavijest u nastavku i istaknuti ju kako je navedeno.