Prijava

Vaša prijava

Inovacijski vaučeri za MSP-ove


Otvoren je natječaj kojim se jačaju kapaciteti MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa.

Svrha natječaja je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

Intenzitet potpore iznosi

  • 75% prihvatljivih troškova za prihvatljive prijavitelje III ili IV skupine indeksa razvijenosti
  • 85% prihvatljivih troškova za prihvatljive prijavitelje I i II skupine indeksa razvijenosti

Iznos vaučera ne može biti viši od 75.000,00 HRK, a najniži iznos potpore koja se može dodijeliti pojedinom MSP-u po pojedinom projektnom prijedlogu je 10.000,00 kuna.

Prihvatljive kategorije troškova su troškovi testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i troškovi pružanja stručnih tehničkih znanja, u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa na temelju ugovornog pružanja usluga. Usluge MSP-ovima mogu pružati znanstveno-istraživačke organizacije – upisane u Upisnik znanstvenih organizacija  za organizacije koje su registrirane u RH, odnosno ZIO upisane u odgovarajući registar/upisnik države sjedišta pružatelja usluga.

Rok za prijavu je do 29.6.2020. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.