Prijava

Vaša prijava

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU ZAŽELI – prevencija institucionalizacije stanovnika općine Pokupsko SF.3.4.11.01.0387


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: SF.3.4.11.01.0387 za projekt ZAŽELI – prevencija institucionalizacije stanovnika općine Pokupsko, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., načelnik općine objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

ZAŽELI – prevencija institucionalizacije stanovnika općine Pokupsko

SF.3.4.11.01.0387

 

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi  informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu ZAŽELI – prevencija institucionalizacije stanovnika općine Pokupsko kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

 

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje suđa, pospremanje stambenog prostora, donošenja vode, ogrijeva i slično, organizira nje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene ( pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 90 starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom sa područja Općine Pokupsko.

Usluga se počinje pružati od 2. svibnja 2024. godine.

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

 

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i
 • čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanje u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelazi iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta
 • za višečlana kućanstva ukupno ne prolaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

 

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebnu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

 

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

Osobe starije od 65 godina:

 1. Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
 2. Izjavu o broju članova kućanstva
 3. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenata jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 4. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitka za travanj 2024.

*(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva)

 

Odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
 2. Izjavu o broju članova kućanstva
 3. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenata jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 4. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

 

Napomena: Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i Izjavu o broju članova kućanstva trebaju dostaviti i osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom. Prijavni obrazac i Izjava su prilog ovom Pozivu, ali ih se može i osobno preuzeti u Općini  Pokupsko na adresi: Trg Pavla Štoosa 15, 10414 Pokupsko.

 

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijava na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 5. travnja 2024.g. do 19. travnja 2024.g. do 16:00 sati. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili osobno predati na adresi (radnim danom od 8:00h do 16:00h):

 

Općina Pokupsko

Trg Pavla Štoosa 15

10414 Pokupsko

 

NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U PROJEKTU

Nakon zaprimanja svih iskaza interesa sa pripadajućom dokumentacijom zaprimljenih u roku, vršit će se odabir sudionika koji će biti uključeni i projekt.

Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija-dokazane pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe temeljem dodatnog kriterija.

 1. Kriterij: Dokazana pripadnost ciljnoj skupini

U trenutku prijave, kako bi se osobu koja je podnijela iskaz interesa, mogao odabrati za sudjelovanje u projektu potrebno je da u svom iskazu interesa, odnosno prijavnom obrascu za sudjelovanje u projektu i priloženom dokaznom dokumentacijom dokaže da je pripadnik ciljne skupine odnosno da ispunjava sljedeće uvjete (uvjete za ciljnu skupinu propisane Pozivom SF.3.4.11.01.):

Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i
 • čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanje u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelazi iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta
 • za višečlana kućanstva ukupno ne prolaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta i

 

 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

 

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebnu skrbi o njoj.

 

Osobe koje su zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te će se sastaviti rang lista prema datumu i vremenu zaprimanja prijava na Javni poziv za iskaz interesa, a prednost će imati osobe čiji su iskazi interesa ranije zaprimljeni.

Ukoliko dvoje ili više prijava na Javni poziv za iskaz interesa ima isti dan i vrijeme zaprimanja, primjenjuje se i dodatni kriterij: Visina mjesečnih prihoda. Prijave na javni poziv za iskaz interesa koje imaju zadovoljen osnovni kriterij, te isti datum i vrijeme zaprimanja, prednost prilikom odabira imat će prijave tj. iskaz interesa odnosno osobe koje imaju manje mjesečne prihode.

Po završetku postupka odabira, bit će na službenoj internetskoj stranici Općine Pokupsko https://pokupsko.hr/ objavljena rang lista osoba koje su poslale svoje prijave na Javni poziv za iskaz interesa. Rang lista će biti dostupna i u prostorijama Općine Pokupsko.

 

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta Zaželi – prevencija institucionalizacije stanovnika općine Pokupsko SF.3.4.11.01.0387, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

 

Sve dodatne upite vezane uz Javni poziv za iskaz interesa i program Zaželi možete poslati na e-mail zazeli@pokupsko.hr ili kontaktirati na broj 099 3322127.

 

Sadržaj dokumenata isključiva je odgovornost Općine Pokupsko

izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

 

00. SF.3.4.11.01.0387 JAVNI POZIV za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu

01. OBRAZAC za sudjelovanje u projektu – krajnji korisnici

02. IZJAVA o clanovima zajednickog kucanstva – krajnji korisnici

03. IZJAVA o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka – krajnji korisnici