Prijava

Vaša prijava

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica


KLASA:025-02/23-02/1
URBROJ:238-31-180-23-22
U Velikoj Gorici, 30.06.2023.

Temeljem članka 30. i 33. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa
Velika Gorica (KLASA:025-02/22-01/01, URBROJ:238-31-180-01-22-16, od 19.09.2022.
godine) i Odluke Odbora Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Velika
Gorica (KLASA:025-02/23-02/1, URBROJ:238-31-180-23-21 od 30.06.2023. godine)
raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog
društva Crvenog križa Velika Gorica

na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

I. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri
godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski
sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog
iskustva u propisanoj stručnoj spremi,
2. vozačka dozvola B kategorije

II. Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati obvezno prilažu:
1. molbu,
2. životopis,
3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
4. motivacijsko pismo,
5. viziju rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica
za mandatno razdoblje na obrascu M-1 (dostupan na web–stranicama HCK na
poveznici: https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735),
6. presliku potvrde o završenom stupnju obrazovanja (diploma),
7. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu,
8. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili
putovnice),
9. preslik vozačke dozvole.

III. Kandidati koji su već obnašali dužnost ravnatelja, dužni su osim navedene dokumentacije
dostaviti i:
1. izvješće o radu ravnatelja/ravnateljice tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu
(dostupan na web-stranicama HCK na poveznici: https://www.hck.hr/tko-
smo/natjecaji/9735),
2. pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja/ravnateljice na propisanom P-1
obrascu,
3. potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje.

IV. Ravnatelj/ravnateljica obnaša funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s
mogućnošću ponovnog izbora i imenovanja.
V. Provedbu postupka javnog natječaja provodi Povjerenstvo Hrvatskog Crvenog križa
Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica za izbor ravnatelja/ravnateljice (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo će obaviti razgovor s kandidatima. O vremenu
obavljanja razgovora svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja biti će
obaviješteni.

VI. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 (osam)
dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica, Cvjetno naselje 16, 10410
Velika Gorica, s naznakom: »Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice – ne otvarati«.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje su podnijele
prijavu na javni natječaj, a ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati
kandidatima te ih Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje, o čemu će ih obavijestiti u pisanom
obliku.

VII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.

VIII. Ovaj javni natječaj objavljuje se u javnom glasilu – Narodnim novinama, na službenim
web-stranicama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica i na
službenim web-stranicama Hrvatskog Crvenog križa.

Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog
križa Velika Gorica

PREDSJEDNIK
Ivan Jurkin, dr. med. spec. OM