Prijava

Vaša prijava

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “Zaželi za Veliku Goricu”


KLASA:402-02/24-01/2
URBROJ: 238-31-180-24-7
Velika Gorica, 01.02.2024.godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-23-2 od 23. studenog 2023. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0322 od 20. prosinca 2023. godine u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027., Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica raspisuje

JAVNI POZIV  ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU
„ZAŽELI ZA VELIKU GORICU“

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi za Veliku Goricu kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.


Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 60 starijih osoba i osoba s invaliditetom sa područja grada Velike Gorice.
Usluga se počinje pružati od 1. ožujka 2024. godine.


UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i
 • čiji mjesečni prihodi:
  • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

te

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

 • Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
 • Izjavu o broju članova kućanstva
 • Osobe starije od 65 godina:
  1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
  2. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave.
   *(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva) i
  3. Izjavu o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
 • Odrasle osobe s invaliditetom:
  1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
  2. Izjava o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
  3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

Napomena: Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i Izjavu o broju članova kućanstva trebaju dostaviti i osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom. Prijavni obrazac i Izjava su prilog ovom Pozivu ali ih se može i osobno preuzeti u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica, Cvjetno naselje 16, Velika Gorica.


NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 01. veljače 2024. do 30.11.2026. godine. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili osobno predati na adresi (radnim danom od 7:00h do 15:00 sati):
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica
Cvjetno naselje 16
10410 Velika Gorica


NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U PROJEKTU

Tijekom roka za zaprimanje iskaza interesa sa pripadajućom dokumentacijom, vršit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt.

Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija-dokazane pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe temeljem dodatnog kriterija.

 1. Kriterij: Dokazana pripadnost ciljnoj skupini

U trenutku prijave, kako bi se osobu koja je podnijela iskaz interesa, moglo odabrati za sudjelovanje u projektu potrebno je da u svom iskazu interesa, odnosno prijavnom obrascu za sudjelovanje u projektu i priloženom dokaznom dokumentacijom dokaže da je pripadnik ciljne skupine odnosno da ispunjava sljedeće uvjete (uvjete za ciljnu skupinu propisane Pozivom SF.3.4.11.01.):

Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
 • čiji mjesečni prihodi:
  -za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  -za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  – za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge-usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, te


Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Osobe koje su  zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te će se sastaviti rang lista prema datumu i vremenu zaprimanja iskaza interesa a prednost će imati osobe čiji su iskazi interesa ranije zaprimljeni.

Ukoliko dvoje ili više iskaza interesa ima isti datum i vrijeme zaprimanja, rangiranje će se vršiti prema visini mjesečnih prihoda od najmanjih prema najvišim a prednost pri odabiru imati će pripadnici ciljne skupine koji nemaju potomke i/ili posvojčad, odnosno djecu i/ili posvojenu djecu.

Na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica https://www.ckvg.hr/ biti će 29.02.2024. objavljena rang lista osoba koje su poslale svoje prijave na Javni poziv za iskaz interesa, a biti će dostupna i u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica. Rang lista će se periodično ažurirati tijekom trajanja Javnog poziva za iskaz interesa.


PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta Zaželi za Veliku Goricu SF.3.4.11.01. 0322, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Sve dodatne upite vezane uz Javni poziv za iskaz interesa i program Zaželi za Veliku Goricu možete poslati na mail info@ckvg.hr .

Ravnateljica
Renata Deak

 

Javni poziv za iskaz interesa: preuzmite OVDJE

Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu: preuzmite OVDJE

Izjava o broju članova kućanstva: preuzmite OVDJE

Obrazac Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka: preuzmite OVDJE

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije.
Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.